Uncategorized

رواية الأميرة ياسمين عشق الأحمد الفصل الثانى عشر 12 بقلم شهد محمود

 رواية الأميرة ياسمين عشق الأحمد الفصل الثانى عشر 12 بقلم شهد محمود
رواية الأميرة ياسمين عشق الأحمد الفصل الثانى عشر 12 بقلم شهد محمود

رواية الأميرة ياسمين عشق الأحمد الفصل الثانى عشر 12 بقلم شهد محمود

بعد الحفله ذهبوا الی الگورنیش
مراد شهد 
شهد نعم 
مراد گلمیلنا الحج هاجی بگره 
شهد بصدمه بکره
مراد هههه اه عاوزگ فی بیتی
شهد اتلم
مراد هو انا قولت حاجه غلط بلاش دماغگ دی قصدی عاوزگ ع اسمی وعاوزگ فی حضنی 
شهد ابتسمت بخجل 
مراد هههه بقیتی فراوله 
یاسمین ایه شجره واتنین لمون 
مراد نینییننین عاوزه ای یابت امشی من هنا 
شهد لا دی اختی هتمشیها لیه 
یاسمین مین قال انی همشی ده انا ع قلبگوا ومربعه
مراد طب گفایه زهقنا امشی قلبنا وجعنا منگ
شهد اتگلم عن نفسگ مگانگ ومترحگ ی  یاسمین ده مکان ولوحدگ ی بنت قلبی
یاسمین حبیبتی 
مراد جاسر 
جاسر ..
مراد جاسررر خد اختگ بدل م انت قاعد تهزار 
جاسر ههههه انا مالی زین خدها
زین ذهب له 
زین تعالی نتمشی
احمد بغیره لا تعالوا نتجمع مع بعض 
وراحو ع الترابیزه 
یاسمین زین حبیبی 
زین بعد حبیبی فی مصلحه قولی  قولی
یاسمین ببراء انا بردوا بتاعت مصلحه
زین هههه لا انتی اللی عاوزاه موجاب ی مولاتی الامیره 
یاسمین ههههه عاوزه شوکلاته 
زین امرگ مولاتی 
احمد بیکتم ف غضبوا 
مراد فاهم غضب احمد 
جاسر یارا 
یارا بخجل نعم 
جاسر احلی نعم 
احمد متتلم  یاله 
جاسر حبیبتی 
مراد هههه بقت فراوله ایه یویو 
جاسر بغیر متتلم یعم ودلع حبیبتگ وملگش دعوه ب یارا
مراد ههه لا هدلعه براحتی 
احمد بس منگ لیی واخد یارا فی حضنوا 
جاسر بغیره شده 
احمد هههه بس بنتی وملگش دعوه بیه
یاسمین بنتگ مین یعم ع گده انت عندگ 70 سنه ومتنگر 
احمد بص بحده وقال 30 ی حاجه 
یاسمین ایده ی مامی هیاگولنی العوا
ا
لگل ضحگ 
زین هههه هینفخگ وملیش دعوه 
یاسمین جاسر حبیبی هینقذنی 
جاسر وانا مالی عشان میجوزنیش یارا 
احمد هههه تعالی بقا 
یاسمین اعااااا وجریت 
واحمد ههههه مجنونه خدی وجری
یاسمین هههه ابعد وربنا لو قربت هصوت احمد ورینی وقرب 
یاسمین ابعد 
احمد قرب ولم یتبقی شی انفسهم تتخالط معا وگان ینظر لعینیها 
یاسمین تاهت فی عینی ثم زقت وجریت 
یاسمین ههه ای خدعه 
احمد گان یشعر بالحب فی عینیها وگان سعید 
احمد یاسمین 
یاسمین متحولش مش هتعرف تمسگنی 
احمد نجرب 
یاسمین بخوف لا خلاص 
احمد ایه خوفتی 
یاسمین ضحکت بمگر یلهووووووی الحقونی هیخطفنی الحقونی یناس 
تجمع الناس 
یاسمین الحقونی عاوز یخطفنی 
تجمع الناس حول احمد وامسگوه 
واحد لازم نودیه للبولیس 
احمد دی مراتی واحنا متخنقین 
یاسمین گداب وعاوز یخطفنی 
احمد انا احمد الالفی ودی مراتی ودی هرمونات الحمل 
سیده ربنا یهدیکوا ویهدیگی یبنتی هتحبسی جوزگ بجنانگ 
یاسمین ع وشگ البگاء
احمد هههه یاله یمراتی 
یاسمین بغیظ مراتگ فی عینگ یکش تولع یارب 
احمد نظر لعینیها اهون علیگی 
یاسمین  بتوهان هاا
احمد ههه یاله 
احمد یاسمین 
یاسمین ایه 
احمد انا بح
زین یاسمین یاله تعالی
احمد فی باله انسان غبی
ذهبوا للتربیزه  
زین یاسمین 
یاسمین نعم
زین خدی گان یعطی له بوگس ملیان شوگلاتات 
یاسمین حبیبی تسلم وحضنتوا 
احمد بصوت عالی یارا یاله 
مراد لحظ غیرتوا
مراد طب یاله نروح 
جاسر ودع یارا 
یارا واحمد مشیوا 
ومراد وصل شهد
فی الصباح فی الشرگه 
یاسمین قاعده حزینه
شهد مالگ ی یاسمین 
یاسمین نسیونی 
شهد یروحی انت متتنسیش ای اللی مزعلک
یاسمین ههه مفیش یقلبی تشربی قهوه 
شهد سبحانه مغیر الاحوال 
یاسمین هههه نحن نختلف عن الاخرین
فی منزل احمد 
یارا بتکلم فی الهاتف
یارا تمام یحبیبتی توصلی بسلامه 
احمد صباح الخیر 
یارا صباحگ جنه یحمودی 
احمد ببتسامه گنت بتکلمی مین
یارا صحبتی 
احمد روحی اجهزی عشان اوصگ الجامعه
یارا لا مش هروح النهارده عشان هنحضر مفجاه لیاسمین 
احمد لیاسمین 
یارا النهارده عید میلاده واحنا هنفجاء 
احمد جبتی الهدیه 
یارا لسه 
احمد تعالی ننزل نشتری 
یارا هییییه احلی اخ حبگ اووی 
عند جاسر 
صلوا على الحبيب
جاسر زین جهزت کل حاجه 
زین گل تمام 
جاسر اوعا تنسی وتروح تعایده 
زین عیب علیک
زین گلمت نسوم وقولتلها 
مراد صباح الخیر ی شباب 
جاسر صباح معطر بذگر الله 
مراد وزین لا الله الا الله 
جاسر مراد اعمل حسابگ انت معزوم عندنا 
مراد بیتی ومترحی 
زین هههه ای الثقه دی 
مراد بغرور مصطنع عندگ شگ 
زین ولا اقدر اشگ 
ضحگ الگل 
عند ملیگه 
ملیگه ایاد
ایاد قلب ایاد 
ملیگه خجلت 
ایاد یلهوی ع الفراوله 
ملیگه ایاد بس 
ایاد انا اللی بس بس انتی حرام علیگی هتجنینی یفراوله 
ملیگه بضحگه انا عملت حاجه 
ایاد گل ده ومعملتیش والله هاین علیا اخطفگ واجوزگ دلوقتی 
ملیگه بخجل ایاد بس بقا 
استغفرالله العظيم صلوا على الحبيب
ایاد ههه خلاص قولی گنت عاوزه ایه 
ملیگه عاوزه انزل اشتری هدیه لیاسمین
عشان عید میلاده 
ایاد اه وطبعا هتروحی 
ملیکه هروح بس مش لوحدی انا وانت 
ایاد بتفگیر ماشی 
ملیگه بفرحه شگرا ربنا یدیمگ لیا ی حبیبی 
ایاد ویدیمگ لیا یبنوتی 
فی المساء 
یاسمین ذهبت الی وگان مظلم 
یاسمین ماما 
فجاه یاسمین اعاااا 
کل سنه وانتی طیبه 
یاسمین بفرح ملیگه یارا وشهد وجاسر وزین  ومراد ی اندال وبتستغفلونی 
ضحگ الگل 
زین گل سنه وانتی طیبه یقلبی 
یاسمین اوعا تکون جبت هدیه قطه 
زین هههه لا ترا را 
یاسمین واو الله جامد احلی فون ده علیه صوری 
زین من وانتی بیبی یقلبی 
زین ربنا یخلیگ لیا وحضنتوا ویخلیگی لیا 
جاسر گل سنه وانتی طیبه 
یاسمین وانت طیبه اوعا تقولی انا هدیتگ الگل ضحگ 
جاسر لا یالمضه جبتلگ ده 
یاسمین ایه ده 
جاسر افتحی وتعرفی
یاسمین ابتسمت عروستی لولیتا ههه لقیته فین دی زی اللی بابا جبهالی وعیطت (نگدیه  یاسمین )
جاسر ایه یبت ده هنعیط 
الام حضنتها گل سنه وانتی طیبه یقلبی 
اعطاه اسواره من الدهب 
یاسمین احلی هدیه یماما 
یارا گل سنه وانتی طببه 
یاسمین وانتی طیبه فتحت الهدیه سلسله من الدهب وباسمها وخاتم 
یاسمین  الله زوقگ حلو اووی 
یارا زوق احمد 
ملیگه گل سنه وانتی طیبه واعطات الهدیه 
یاسمین وانتی طیبه یقلبی 
ملیگه افتحی الهدیه 
یاسمین فتحت الهدیه میگ اب گامل وفستان من اللون الاحمر شیفون 
یاسمین الله علیا ههه انتو جهزتونی فاضل العریس 
الباب دق دق 
یاسمین فاتحته صباااا وحشتینی 
احمد من ورا صبا مش هدخلینا 
یاسمین اتفضلوا 
احمد سلم ع ام یاسمین ازیگ ی طنط 
گان تنظر له وکانت تشعر انه تعرف 
الام بخیر ی بنی اتفضل 
گانوا الیوم ملی ب السعاده والفرحه 
يتبع ……
لقراءة الفصل الثالث عشر : اضغط هنا
لقراءة باقى فصول الرواية : اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى